Publications

The Science Behind Rhaeos

npj Digital Medicine
Siddharth R. Krishnan, Hany M. Arafa, Kyeongha Kwon, Yujun Deng, Chun-Ju Su, Jonathan T. Reeder, Juliet Freudman, Izabela Stankiewicz, Hsuan-Ming Chen, Robert Loza, Marcus Mims, Mitchell Mims, KunHyuck Lee, Zachary Abecassis, Aaron Banks, Diana Ostojich, Manish Patel, Heling Wang, Kaan Börekçi, Joshua Rosenow, Matthew Tate, Yonggang Huang, Tord Alden, Matthew B. Potts, Amit B. Ayer & John A. Rogers 
March 6, 2020
Science
Dae-Hyeong Kim,1 * Nanshu Lu,1 * Rui Ma,2 * Yun-Soung Kim,1 Rak-Hwan Kim,1 Shuodao Wang,3 Jian Wu,3 Sang Min Won,1 Hu Tao,4 Ahmad Islam,1 Ki Jun Yu,1 Tae-il Kim,1 Raeed Chowdhury,2 Ming Ying,1 Lizhi Xu,1 Ming Li,3,6 Hyun-Joong Chung,1 Hohyun Keum,1 Martin McCormick,2 Ping Liu,5 Yong-Wei Zhang,5 Fiorenzo G. Omenetto,4 Yonggang Huang,3 Todd Coleman,2 John A. Rogers1 †
August 12, 2011